MISJA

Misja placówki oświatowej jest jej organizacyjnym samookreśleniem-przesłaniem dotyczącym tego, czym będziemy się kierować w codziennych działaniach prowadzących do urzeczywistnienia wizji. Konkretyzuje ona ogólny cel działania placówki. Odpowiada na pytanie o to, po co istnieje?/

Jesteśmy placówką wspomagającą wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, pomagającą w przezwyciężaniu trudności szkolnych oraz problemów osobistych uczniom  i ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom. Świadczymy pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz logopedyczną  w oparciu o wartości humanistyczne wskazujące na godność i niepowtarzalność każdej osoby.

Wizja

Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości placówki wykreowanym na podstawie uznawanych wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą się cele i szczegółowe plany ich realizacji.

Pracujemy w czasach intensywnych zmian ekonomiczno – społecznych, w tym systemu edukacji zachodzących w naszym kraju.  Reforma ma prowadzić do większej elastyczności systemu, bardziej podmiotowego traktowania ucznia oraz wyrównywania  jego szans edukacyjnych. Nauczanie ma w większym stopniu wychodzić naprzeciw potrzebom dzieci oraz uwzględniać ich indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne. Dlatego:

PLANUJEMY

 • stałe doskonalenie i podwyższanie jakości świadczonych usług,
 • poszerzanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, z mediami  i stowarzyszeniami,
 • wzbogacanie warsztatu i form pracy merytorycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy,
 • powiększenie lokalu poradni i zwiększenie zatrudnienia kadry specjalistycznej,
 • systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli i pracowników,
 • poszerzenie kompetencji Poradni o uprawnienia do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla  dzieci niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz z autyzmem.

PRAGNIEMY

 • osiągnąć nowe wartości w postaci satysfakcji i zadowolenia uczniów, rodziców i nauczycieli z pomocy poradni,
 • realizować  swoje zadania  przez autentyczny kontakt z drugim człowiekiem, który umożliwia kształtowanie więzi i optymalny, harmonijny rozwój naszych klientów,
 • tworzyć placówkę przyjazną rodzinie i dzieciom, wspierając ich w pokonywaniu ograniczeń, wynikających z zaburzeń rozwojowych i uwarunkowań środowiskowych,
 • aby klimat poradni sprzyjał  pracy zespołowej, wzajemnej pomocy i udzielaniu pomocy innym
 • popularyzować wiedzę i dzielić się doświadczeniem ze wszystkimi zainteresowanymi osobami nie tylko w formie indywidualnego kontaktu, ale też w trakcie szkoleń, warsztatów, konferencji i publikacji.

DĄŻYMY

 • do objęcia opieką każdego dziecka niepełnosprawnego od urodzenia do ukończenia edukacji,
 • do objęcia różnorodną terapią jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży z problemami w nauce i funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym,
 • do prowadzenia skutecznej profilaktyki zagrożeń współczesnego świata,
 • do osiągania wysokiej jakości stawianych diagnoz oraz zgodnego z wiedzą i doświadczeniem opiniowania w sprawach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i orzekania do odpowiednich form kształcenia