OFERTA WSPÓŁPRACY

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI A PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W ZAKRESIE REALIZOWANIA ZADAŃ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Kontrakt określa wykaz działań szkoły i poradni dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, ich rodzicom i nauczycielom w tym specjalistom, gdzie wymienione podmioty rozumie się jako:

1. Placówka oświatowa – szkoła/przedszkole znajdujące się na terenie powiatu leszczyńskiego.
2. Poradnia – Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rydzynie.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – działania szkoły i poradni oparte na:

– art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
– art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.),
– rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591),
– rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643),
– rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

4. Uczniowie – uczniowie/dzieci przedszkolne uczęszczający do danej placówki
5. Rodzice – rodzice uczniów uczęszczających do danej placówki
6. Nauczyciele – nauczyciele uczący w do danej placówce
7. Specjaliści – specjaliści pracujący w do danej placówce.

§ 1.

Celem ustaleń jest określenie działań szkoły/przedszkola i poradni w procesie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 2.

Szkoła/przedszkole i poradnia realizują zadania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3.

Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów należy współpraca z publiczną poradnią w prowadzeniu procesu diagnostycznego i postdiagnostycznego, w szczególności w czterech zakresach: ocena funkcjonowania uczniów, określanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły, ocena efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia, planowanie dalszych działań.

§ 4.

Zadania szkoły

1. Dotyczące dokonywania diagnozy potrzeb uczniów:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych wynikających przede wszystkim z etapu rozwoju procesów poznawczych i procesów emocjonalno-społecznych oraz rozwoju osobowości,
b) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych wiążących się z warunkami, jakie tworzy nauczyciel, by uczeń opanował wymagania, które określa podstawa programowa i program nauczania, przewidziane dla jego etapu kształcenia, poszerzone ze względu na oczekiwania samego ucznia związane np. z zakresem treści, działań, które go interesują,
c) rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych wiążących się ze specyficznymi cechami jednostki wpływającymi pozytywnie lub negatywnie na proces nauki, np. tempo uczenia się, wytrwałość, czas skupiania uwagi, motywacja do uczenia się, podejście do rozwiązywania problemów, ograniczenia wynikające z choroby przewlekłej, dominujący styl uczenia się, rodzaj przejawianej inteligencji, łatwość lub trudność w nawiązywaniu relacji, kontrola emocjonalna itd.,
d) rozpoznawanie czynników środowiskowych wynikających z faktu, iż uczeń na co dzień funkcjonuje w różnorodnych środowiskach,
e) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

2. Dotyczące realizacji działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
a) po dokonaniu diagnozy potrzeb uczniów systematyczna praca według wskazań własnych, zespołu nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) respektowanie wskazań poradni w wydanej opinii i systematyczna praca wszystkich nauczycieli według zaleceń,
c) dogłębna analiza skuteczności podjętych działań oraz wyciąganie wniosków dotyczących dalszych czynności, mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

3. Dotyczące informowania poradni o dokonanych czynnościach dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
a) przekazanie wyczerpujących informacji z dokonywanych obserwacji ucznia przez diagnozą w poradni,
b) informowanie poradni o zakresie i formach udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) przekazanie wniosków dotyczących efektywności udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie wskazanej przez poradnię (wzory druków na stronie poradni)

4. Dotyczące współpracy szkoły z rodzicami:
a) skuteczne informowanie rodziców o sposobie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o postępach w terapii, o ewentualnej absencji dziecka na zajęciach,
b) dostarczanie rodzicom na ich prośbę informacji w formie pisemnej (dla potrzeb diagnozy w poradni i na drukach poradni) o podjętych działaniach dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich dzieci w szkole i ich skuteczności oraz wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia,
c) kontrola realizacji zadań terapeutycznych w domu ucznia.

§ 5.

Zadania poradni

1. Dotyczące diagnozowania dzieci i młodzieży:
a) dokonywanie bieżących diagnoz na wniosek rodziców,
b) udzielanie merytorycznego wsparcia w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,
c) dokonywanie na wniosek dyrektora szkoły pogłębionej diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (na terenie poradni):
a) udzielanie rodzicom pomocy w rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych;
b) udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
c) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin (w miarę posiadanych specjalistów).

3. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
a) wsparcie dyrektorów szkół i przedszkoli w zadaniu organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce,
d) udzielanie wsparcia specjalistom w zakresie rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania – zespoły samokształceniowe dla pedagogów,
e) udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania (we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi),
f) w miarę możliwości udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i wychowawcom w udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej (we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi),
g) wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

4. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych:
a) udzielanie nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom merytorycznej pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej,
b) udzielanie nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
c) pomoc w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,
d) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomoc w opracowywaniu IPET, a także indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
e) współpraca w celu określenia niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego,
f) udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
g) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
h) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
i) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.