Opieka nad placówkami

WSPÓŁPRACA Z PRZEDSZKOLAMI, SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI

1. Działania na terenie placówek oświatowych odbywają się na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki skierowany do dyrektora poradni. Wniosek może dotyczyć działań w zakresie:

a) prowadzenie zajęć obserwacyjno-diagnostycznych,
b) prowadzenie badań przesiewowych,
c) prowadzenie spotkań i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
d) prowadzenie spotkań i warsztatów dla młodzieży.
e) udział w posiedzeniach Zespołów do spraw Specjalnych Potrzeb Uczniów, konsultacje przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających.
f) poradnictwo
g) konsultacje
h) dyżury doradczo-konsultacyjne w placówkach

2. Dyrektor Poradni zapewnia udział specjalistów w miarę możliwości oraz posiadania środków finansowych na dojazd.
3. Nauczyciele (szczególnie koordynatorzy Zespołów do spraw SPE) mogą korzystać z konsultacji telefonicznych lub osobistych w sprawach uczniów z pracownikami poradni.