STATUT POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYDZYNIE

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 1991 r. , Nr 95, poz. 425z późniejszymi zmianami);
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19, z późniejszymi zmianami);
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013, poz. 199, z późniejszymi zmianami);
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. nr 223, poz. 1869 z 2002 roku).
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. nr 228 poz. 1492 z 2010 roku);
 6. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 – z późniejszymi zmianami);
 7. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072);
 8. Rozporządzenie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół
  i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50 z dnia 27 marca 2009 r. poz. 400);

  Wprowadzam tekst ujednolicony Statutu Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie. Tekst statutu uchwalony przez Radę Pedagogiczną PPPP w Rydzynie na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2016 roku. Uchwała Rady Pedagogicznej PPPP nr 5/15/16.

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Statut Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie zwany dalej „Statutem” jest podstawowym dokumentem wewnętrznym, określa cele i zadania oraz sposób wykonywania zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie zwanej „Poradnią”, jej organizację oraz zakresy załatwianych spraw.

§ 2

 1. Nazwa Poradni brzmi: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rydzynie.
 2. Siedziba Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogiczne mieści się w Rydzynie:
  Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna.

§ 3

 1. Poradnia jest placówką publiczną, dla której organem prowadzącym jest Powiat Leszczyński.
 2. Nadzór merytoryczny nad prawidłowym funkcjonowaniu placówki sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

§ 4

 1. Terenem działania Poradni jest Powiat Leszczyński.
 2. Poradnia udziela pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.
 3. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły czy przedszkola decyduje miejsce zamieszkania dziecka.
 4. Uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania Poradni, jak również dzieciom nie uczęszczającym do szkoły, przedszkola oraz ich rodzicom niezamieszkałym w rejonie działania Poradni można udzielać pomocy w sytuacji zawarcia porozumienia między organami prowadzącymi poradnie.

Rozdział II


Cele i zadania poradni oraz sposób wykonywania tych zadań

§ 1

 1. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, zwana dalej „Poradnią”, udziela dzieciom od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy
  w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielana rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,
  a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Korzystanie z pomocy udzielonej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia.
 3. Klientowi Poradni zgodnie z Konwencją Praw Dziecka przysługuje prawo do:
  1) rzetelnej informacji;
  2) wysłuchania;
  3) odmowy wykonania czynności;
  4) odwołania się od orzeczenia;
  5) prywatności i ochrony danych osobowych;
  6) zabezpieczenia pracy w warunkach odpowiadających wymogom BHP .

§ 2

 1. Do zadań poradni należą:
  a) diagnozowanie dzieci i młodzieży,
  b) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  c) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
  d) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które mogą obejmować:
  1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
  2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
  3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
  4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:
  1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
  2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
  Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana w szczególności w formie:
  a) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
  b) terapii rodziny,
  c) grup wsparcia,
  d) prowadzenia mediacji,
  e) interwencji kryzysowej,
  f) warsztatów,
  g) porad i konsultacji,
  h) wykładów i prelekcji,
  i) działalności informacyjno-szkoleniowej.
 3. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
 4. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą
  w celu doskonalenia swojej pracy.
 5. Poradnia współpracuje przez:
  – konsultacje,
  – wymianę doświadczeń i informacji,
  – współdziałanie przy organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów, itp.,
  – współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy, dziecku i rodzinie,
  – wspólne podejmowanie działań (w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci, rodziny i środowiska lokalnego.
 6. Współdziałanie przy organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów.

§ 3

 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
 2. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
  a) wydanie opinii,
  b) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
  c) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
  d) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
 3. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3) oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw.
 4. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinię Poradni także w innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

§ 4

 1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
 2. Osoby składające wniosek, mogą dołączyć posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki, albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki -także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.
 3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
 4. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w ust. opinię
  wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.
 5. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia, poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko albo pełnoletni uczeń, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, informując o tym osoby składające wniosek.
 6. Poradnia wydaje opinie lub informacje na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.
  1) Opinia poradni zawiera:
  a) oznaczenie Poradni wydającej opinię,
  b) numer opinii,
  c) datę wydania opinii,
  d) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przed szkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,
  e) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii,
  f) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie,
  g) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem,
  h) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,
  i) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,
  j) podpis dyrektora poradni.

§ 5

 1. W Poradni są organizowane i działają Zespoły Orzekające wydające orzeczenia i opinię:
  1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  2) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
  3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
  4) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  5) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących oraz dzieci z autyzmem w przypadku uzyskania wskazania kuratora oświaty,
  6) opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Rozdział III

Kompetencje organów Poradni, zasady ich współdziałania oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi

§ 1

 1. Organami Poradni są:
  a) Dyrektor Poradni
  b) Rada Pedagogiczna
 2. Kompetencje Dyrektora Poradni:
  1) jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
  2) kieruje bieżącą działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz,
  3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
  4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
  5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  6) wydaje decyzje w sprawach uregulowanych innymi przepisami prawa,
  7) decyduje w sprawach:
  a. zatrudniania i zwalniania pracowników działalności podstawowej oraz innych pracowników poradni,
  b. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom pedagogicznym i innym pracownikom Poradni,
  c. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni,
  8) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,
  9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych,
  10) zwołuje, przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej,
  11) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, o wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  12) Powołuje Zespoły Orzekające i im przewodniczy.
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
  1) Dyrektor Poradni, będący jednocześnie jej przewodniczącym,
  2) Pracownicy pedagogiczni Poradni.
 4. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
  1) uchwala Statut Poradni,
  2) uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem,
  3) zatwierdza plany pracy i koncepcje rozwojowe placówki,
  4) podejmuje uchwały w sprawach innowacji pedagogicznych w placówce,
  5) ustala organizacje doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
  6) opiniuje organizacje pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
  7) opiniuje projekt planu finansowego Poradni,
  8) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień poza nagrodami z funduszu dyrektora,
  9) opiniuje propozycje dyrektora w sprawie przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach pensum.
 5. Rada Pedagogiczna posiada regulamin stanowiący odrębną całość względem Statutu.

§ 2

 1. Poradnia posiada „Procedury rozwiązywania sporów między organami poradni”.
 2. Organy poradni zobowiązane są do harmonijnego współdziałania ze sobą oraz do rozwiązywania sporów między nimi, a w szczególności poprzez:
  1) umożliwienie swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji,
  2) rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz poradni,
  3) podejmowania działań zgodnych z obowiązującymi przepisami i niniejszym statutem.
 3. Wszystkie spory muszą być rozwiązane w sposób demokratyczny, obiektywny i muszą służyć dobru dziecka i placówki.

Rozdział IV

Organizacja pracy Poradni

§ 1

 1. Poradnią kieruje dyrektor.
 2. Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Pracownicy pedagogiczni Poradni realizują zadania określone w rocznym planie pracy i są odpowiedzialni za ich wykonanie.
 4. Dyrektor Poradni, może utworzyć stanowisko wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.
 5. W okresie ferii letnich możliwa jest przerwa w pracy Poradni zgodnie z ustaleniem Dyrektora Poradni z organem prowadzącym.
 6. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego.

§ 2

 1. Pracownikom administracyjnym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w Kodeksie Pracy.
 2. Pracownikom pedagogicznym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w ustawie Karta Nauczyciela.

§ 3

 1. Na terenie Poradni prowadzone są głównie zajęcia diagnostyczne, terapeutyczne oraz konsultacje, doradztwo, psychoedukacja dla nauczycieli i rodziców.
 2. Specjaliści poradni realizują zadania również poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży za zgodą dyrektora poradni, który na pisemny wniosek dyrektora wyżej wymienione placówki skierowany do dyrektora poradni oddelegowuje pracownika poradni do pracy poza poradnią zgodnie z zapotrzebowaniem. Praca ta dokumentowana jest w Dzienniku głównym poradni.
 3. Zadania specjalistów realizowane poza poradnią w ramach wspomagania pracy przedszkoli, szkół i placówek mogą przybierać różne formy w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania, np. obejmują w szczególności:
  1) wsparcia merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach szkołach i placówkach,
  2) udziału w zespołach powoływanych w przedszkolach, szkołach i placówkach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  3) warsztatach i szkoleniach dla rodziców, nauczycieli i wychowawców,
  4) zajęciach warsztatowych dla dzieci i młodzieży,
  5) porady i konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców,
  6) pracę w punktach konsultacyjnych,
  7) badań przesiewowych,
  8) dyżury doradczo – konsultacyjne,
  9) obserwacje dziecka w razie potrzeby w przedszkolu, szkole, placówce lub w środowisku rodzinnym,
  10) i inne.
 4. Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

§ 4

 1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Poradni, opracowany przez dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni – do dnia 30 kwietnia danego roku.
 2. Arkusz organizacyjny Poradni określa zakres zadań realizowanych przez pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
 3. W arkuszu organizacyjnym Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 4. Arkusz organizacyjny Poradni na każdy rok szkolny zatwierdza organ prowadzący Poradnię do 25 maja danego roku.

§ 5

 1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:
  1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię o rejestracji, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;
  2) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy
  i numer nadany przy rejestracji, imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;
  3) inną dokumentację wynikającą z prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i profilaktycznej Poradni;
  4) inną dokumentację zgodną z obowiązującym wykazem akt i przepisami kancelaryjnymi.
 2. Pracownik odpowiada przed Dyrektorem za prawidłowe prowadzenie dokumentacji.

Rozdział V

Zakresy zadań, obowiązki, prawa pracowników Poradni

§ 1

 1. W poradni zatrudnia się pracowników pedagogicznych i administracyjnych.
 2. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.
 3. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
 4. Zakresy czynności pracowników merytorycznych:
  4a) zakres zadań psychologa:
  1) diagnoza psychologiczna połączona z ustaleniem form pomocy,
  2) spotkania indywidualne z dziećmi, młodzieżą i rodzicami prowadzone w celu niesienia pomocy psychologicznej,
  3) zajęcia grupowe z dziećmi, młodzieżą i rodzicami (psychoedukacyjne, profilaktyczne lub terapeutyczne),
  4) wspieranie nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne i rozwiązujących trudności i problemy wychowawcze poprzez;
  * udział w radach pedagogicznych,
  * prelekcje dla nauczycieli i rodziców,
  * konsultacje z nauczycielami i innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom , młodzieży i rodzicom,
  * prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych,
  5) doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji poprzez: WDN, udział
  w naradach i szkoleniach, uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych, pracę samokształceniową,
  6) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień cywilizacyjnych oraz prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców
  i nauczycieli,
  7) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
  8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dziecka oraz pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu możliwości dziecka zdolnego,
  9) udział w pracach zespołów orzekających oraz udział w pracy zespołów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanych na terenie szkoły, przedszkola i placówek,
  10) inne zadania zgodne z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami środowiska.

  4b) zakres zadań pedagoga:
  1) diagnoza pedagogiczna i ustalanie form pomocy dzieciom i młodzieży,
  2) indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie terapii pedagogicznej,
  3) grupowe zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą,
  4) porady i instruktaż dla rodziców i dzieci dotyczące sposobów, metod, technik pracy,
  5) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych
  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne w uczeniu się,
  6) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia poprzez;
  * porady dla nauczycieli i rodziców,
  * prowadzenie zajęć grupowych (o charakterze szkoleniowym) dla nauczycieli i rodziców,
  7) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  8) udział w pracach zespołów orzekających oraz udział w pracy zespołów udzielających pomocy psychologiczni – pedagogicznej organizowanych na terenie szkoły, przedszkola i placówek,
  9) współpraca ze środowiskiem tj. placówkami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i rodzicom,
  10) doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji poprzez; WDN, udział w radach i szkoleniach, uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych, studiach podyplomowych, pracę samokształceniową,
  11) udoskonalanie warsztatu pracy;
  12) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dziecka oraz pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu możliwości dziecka zdolnego,
  13) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu,
  14) inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami środowiska.
  4c) zakres zadań logopedy:
  1) diagnoza logopedyczna,
  2) pomoc logopedyczna poprzez:
  * systematyczną terapię logopedyczną,
  * kontrolę stanu mowy dzieci nie objętych systematyczną pomocą,
  * instruktaż dla rodziców,
  * konsultacje z nauczycielami,
  * udział w pracy zespołów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanych na terenie szkoły, przedszkola, placówek,
  3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej poprzez:
  * udzielanie merytorycznego wsparcia nauczycielom i udział w pracy zespoły samokształceniowego nauczycieli – logopedów przedszkoli, szkół i placówek,
  * porady i warsztaty dla rodziców,
  4) doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji poprzez: WDN, udział w radach i szkoleniach, uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych, studiach podyplomowych, pracę samokształceniową.

  4d) zakres zadań doradcy zawodowego:
  1) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia zawody oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,
  2) diagnozowanie predyspozycji i uzdolnień,
  3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:
  * rynku pracy,
  * trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
  * instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
  * alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,
  4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
  5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i wejścia na rynek pracy,
  6) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowych, informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,
  7) współpraca ze szkołami w zakresie tworzenia wewnętrznych systemów doradztwa,
  8) współpraca z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom,
  9) doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji poprzez: WDN, udział w radach i szkoleniach, uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych, studiach podyplomowych, pracę samokształceniową,
  10) udoskonalanie warsztatu pracy,
  11) udział w pracy zespołów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanych na terenie szkoły, przedszkola, placówek.

 5. Zakres czynności pracowników niepedagogicznych:
  5a) zakres czynności głównej księgowej:
  1) planowanie budżetu na rok budżetowy,
  2) odpowiedzialność za prawidłową realizację polityki finansowej i przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
  3) prowadzenie księgowości syntetycznej,
  4) klasyfikowanie i zatwierdzanie rachunków,
  5) sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
  6) inne prace na zlecenie dyrektora
  5b) zakres zadań specjalisty ds.. administracji i kadr:
  1) organizacja pracy sekretariatu,
  2) przyjmowanie i rejestracja dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni,
  3) przepisywanie pism i materiałów Poradni,
  4) prowadzenie księgi inwentarzowej,
  5) zakup materiałów biurowych,
  6) prenumerata czasopism i gazet, opracowywanie katalogu książek i prowadzenie księgozbioru,
  7) prowadzenie spraw kadrowych,
  8) prowadzenie dokumentacji dotyczącej SIO,
  9) prowadzenie rejestru wydawanych opinii i orzeczeń,
  10) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora
 6. W poradni w celu rozwiązywania problemów i budowania strategii działania i rozwoju placówki metodą zespołową działają tzw. zespoły problemowe ds.: doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej, profilaktyki społecznej i wychowania, diagnozy i terapii psychologicznej oraz diagnozy i terapii logopedycznej.
 7. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w pewnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo.
  1) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami,
  z nauczycielami, rodzicami albo na ich rzecz – w poradni wynosi 20 godzin, w ramach pozostałych 20 godzin nauczyciel realizuje inne zadania wynikające z organizacji pracy nauczyciela i poradni.
 8. Jeżeli pracownik nie może realizować zaplanowanych działań z powodu nieobecności klienta zgłasza ten fakt do sekretariatu i podejmuje działania wyznaczone przez dyrektora.
 9. Wszyscy pracownicy poradni zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w poradni regulaminów i procedur.

§ 2

 1. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 19, Poz. 19 z późniejszymi zmianami).
 2. Pracownicy Poradni wykonują swoje zadania zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.
 3. Pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do realizacji swoich zadań statutowych również poza Poradnią (w szkołach, placówkach oświatowych, a także w środowisku rodzinnym dziecka).
 4. Pracownik pedagogiczny ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora poradni, rady pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek naukowo – oświatowych.
 5. Pracownik pedagogiczny korzysta w związku z pełnieniem obowiązków służbowych z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych.

§ 3

Dyrektorowi przysługuje prawo zmiany „Zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności” pracownika w ciągu roku szkolnego, jeżeli wynika to z potrzeb lub zmian w organizacji pracy Poradni i nie powoduje zasadniczej zmiany warunków pracy pracownika.

§ 4

 1. Pracownicy pedagogiczni realizują zadania określone w programie rozwoju Poradni i są odpowiedzialni za jakość pracy i jej wyniki oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci i młodzieży.
 2. Przebieg realizowanych zadań jest zgodny z osiągnięciami współczesnej nauki przy pełnym zaangażowaniu pracownika.
 3. Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do:
  1) przestrzegania tajemnicy zawodowej,
  2) uzyskiwania akceptacji rodziców do wszelkich działań mających na celu udzielanie właściwej pomocy dzieciom i młodzieży,
  3) obiektywnego stosunku do dzieci i młodzieży, wobec których podejmowane są działania statutowe, a w szczególności nie uzależniania stosowanej pomocy od własnych przekonań politycznych czy religijnych,
  4) udzielenia pomocy merytorycznej osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą,
  5) współpracy z placówkami oświatowymi,
  6) przestrzegania regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Poradni,
  7) podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  8) wzbogacania warsztatu prac,
  9) przestrzegania zasad konwencji o Prawach Dziecka,
  10) prezentowania właściwej postawy etycznej,
  11) prawidłowego prowadzenia dokumentacji merytorycznej.
 4. Pracownik ma prawo do:
  1) współdecydowania o celach i zadaniach Poradni jako członek Rady Pedagogicznej,
  2) kształtowania własnego warsztatu pracy i samodzielnego doboru metod, jeżeli nie jest to sprzeczne z zasadą dobra dziecka i nie przeszkadza w pracy pracownikom placówki,
  3) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora Poradni, Rady Pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek naukowo-oświatowych.

§ 5

 1. Pracownik pedagogiczny i niepedagogiczny służbowo odpowiada przed dyrektorem Poradni za:
  1) poziom pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej w odniesieniu do dzieci i młodzieży,
  2) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych, które mu powierzono,
  3) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia placówki, przydzielonych mu przez dyrektora,
  4) nieprzestrzeganie procedury postępowania przy zaistniałym wypadku,
  5) prawidłowość prowadzonej dokumentacji dydaktycznej i dokumentacji klienta.
 2. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora.
 3. Prawa i obowiązki pracownicze nieujęte w Statucie określa Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy.

§ 6

 1. W Poradni pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  świadczonej przez Poradnię.
  1) Dyrektor Poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.
  2) Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 1

 1. Poradnia jest placówką oświatową i jednostką budżetową.
 2. Poradnia prowadzi własną obsługę finansową.
 3. Poradnia używa tablicy wg wzoru:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
64-130 Rydzyna
Plac Zamkowy 2

§ 2

 1. Poradnia używa pieczęci podłużnej o następującej treści:
  1) Powiatowa Poradnia
  Psychologiczno – Pedagogiczna
  Plac Zamkowy 2
  64-130 Rydzyna
  NIP 697-22-83-359 REGON 301491947
 2. Poradnia używa pieczęci okrągłej o następującej treści:
  ”Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rydzynie”

§ 3

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia.
  1) Ujednolicenie tekstu statutu następuje po trzeciej jego nowelizacji lub jeśli jednorazowa liczba zmian jest znaczna ( przekracza 3).
  2) Po uchwaleniu Statutu przez Radę Pedagogiczną poprzedni Statut traci ważność.
 2. Zmiany w Statucie dokonywane są przez Radę Pedagogiczną w drodze Uchwały nowelizującej wymieniającej uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy i podaje nową treść tych przepisów.
 3. Rada Pedagogiczna Poradni niezwłocznie przesyła uchwalony statut Starostwu Powiatowemu w Lesznie celem stwierdzenia jego zgodności z prawem i zatwierdzenia.
 4. Sprawy nie objęte Statutem regulują odrębne przepisy.
 5. Statut obowiązuje od dnia uchwalenia.

—————————-

Zmiany w statucie

—————————-

Uchwała nr 6/2016/2017
Rady Pedagogicznej
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie
z dnia 6.XII.2016r.

w sprawie: zmian w statucie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie

Na podstawie art. 42. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie i zatwierdza zmianę w statucie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie, co stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi poradni

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

—————————-

Załącznik do uchwały Nr 6/ 2016/2017
Rady Pedagogicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie z dnia 6.XII.2016 r.

Zmiana nr 1 do Statutu Powiatowej Poradni Powiatowej Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie (tekst jednolity z dnia 19 lutego 2016 roku)

W Rozdziale III § 1, ustęp 4 dodaje się punkt 10) o brzmieniu:

10) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.