WYDAWANIE ORZECZEŃ

1. W Poradni działa zespół orzekający, który wydaje na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia:

a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnej ruchowo, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, oraz zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
b) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
c) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
d) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

2. W przypadku dzieci i uczniów z zaburzeniami sensorycznymi (wzrok, słuch) oraz z autyzmem diagnozę oraz wydawanie orzeczeń następuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lesznie, ul. B. Chrobrego 15.