1. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczeń, bądź rodzic ( opiekun prawny) ma prawo w każdej chwili odmówić, zrezygnować z pomocy poradni, powiadamiając o tym w sekretariacie poradni ustnie lub telefonicznie. Poradnia zobowiązana jest akceptować decyzję klienta.

2. Do poradni przyjmowane są dzieci w przedziale wieku od 0 – 6 roku życia zamieszkujące na terenie powiatu leszczyńskiego oraz dzieci w przedziale wieku od 7 – 24 roku życia, uczące się w szkołach funkcjonujących w rejonie działania poradni, tj. na terenie gmin: Osieczna, Lipno, Włoszakowice, Wijewo, Rydzyna, Święciechowa, Krzemieniewo.

3. Sekretariat poradni przyjmuje wszelką korespondencję w postaci wniosków o wykonanie badań diagnostycznych, wniosków o prowadzenie terapii oraz inną korespondencję dotyczącą bieżącej działalności usługowej względem dzieci i młodzieży uczącej się.

4. Obowiązujące druki dla potrzeb poradni rodzic uzyskuje w sekretariacie poradni, u pedagoga szkolnego lub pobiera ze strony internetowej poradni – www.powiatowapppleszno.pl

5. Pracownik sekretariatu odpowiada za prawidłowy obieg dokumentów w poradni i skierowanie wniosków do odpowiednich specjalistów zgodnie z załącznikiem nr 1.

6. Wnioskodawcami o wykonanie badań diagnostycznych, rozpoczęcie terapii oraz uzyskanie innych informacji dotyczących klienta są rodzice dziecka, opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie.

7. Wnioskodawcy składają w poradni pisemny wniosek o wykonanie badań diagnostycznych, prowadzenie terapii lub uzyskanie innej dokumentacji dotyczącej dziecka, zgodnie z załącznikiem nr 2

Do złożonego wniosku o wykonanie badań diagnostycznych rodzic/ prawny opiekun/ pełnoletni uczeń na prośbę poradni dodatkowo dołącza posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, zgodnie z załącznikiem nr 3-5, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich lub przesiewowych.

Dokumentacja ze szkoły winna być opatrzona pieczątką placówki oraz podpisem wychowawcy lub polonisty.

Wniosek musi być podpisany przez wnioskodawcę.

8. Dopuszcza się wniosek o wykonanie badań diagnostycznych, prowadzenie terapii lub uzyskanie innej dokumentacji dotyczącej dziecka przesłany droga pocztową.

9. W celu uzyskania opinii/informacji z badań diagnostycznych wnioskodawca składa pisemny wniosek w sekretariacie poradni, zgodnie z załącznikiem nr 6.

10. W przypadku potrzeby uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/indywidualnego nauczania/zajęć rewalidacyjno-wychowawczych/indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju- wnioskodawca składa wniosek o wydanie orzeczenia /opinii do dyrektora poradni/przewodniczącego zespołu orzekającego lub do diagnozującego specjalisty po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych, uzasadniających złożenie wniosku.

Do złożonego wniosku rodzic/prawny opiekun/pełnoletni uczeń załączają posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, a w szczególności inne wyniki badań psychologiczno-pedagogicznych wykonanych w innych placówkach, badań medycznych oraz zaświadczenie lekarskie ( w zależności od schorzenia od lekarza specjalisty lub rodzinnego) zgodnie z załącznikiem nr 7-12.

11. Dyrektor poradni/przewodniczący Zespołu Orzekającego oraz poszczególni pracownicy merytoryczni poradni przyjmują wnioski o wydanie orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w godzinach swojej pracy.

12. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych i pilnych, poradnia zajmuje się również sprawami na ustny wniosek rodzica, nauczyciela bądź pełnoletniego ucznia.

13. W przypadku pierwszej wizyty w poradni rodzic zobowiązany jest do wypełnienia wniosku wyrażającego zgodę na przekazanie do poradni, dokumentacji z innej placówki, jeśli dziecko taką posiada.

14. Klienci przyjmowani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych ( interwencja kryzysowa) terminy wyznaczane są poza kolejnością zgłoszeń.

15. Wnioskodawca otrzymuje pisemną, telefoniczną lub osobiście informację o terminie badań diagnostycznych lub terapii.

16. O terminie wykonania badań diagnostycznych decyduje dyrektor/przewodniczący zespołu orzekającego/, pracownicy merytoryczni poradni zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

17. Na badania diagnostyczne wnioskodawca zgłasza się wraz z dzieckiem w wyznaczonym terminie.

18. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w wyznaczonym terminie z powodu przyczyn losowych ( np. choroba) należy powiadomić poradnię, na co najmniej 2 dni przed terminem badań.

W przypadku odwołania spotkania, w danym terminie, na diagnozę przyjmowana jest następna osoba oczekująca według kolejności.

Termin badania odwołanego z przyczyn losowych jest wyznaczany w pierwszym możliwie, jak najszybszym okresie.

Termin badania, które nie odbyło się z przyczyn zawinionych ze strony wnioskodawcy podlega ponownej procedurze kolejności zgłoszeń.

19. W przypadku nie zgłaszania się na badania poradnia o zaistniałej sytuacji informuje pisemnie wnioskodawcę . Informacja umieszczana jest w karcie klienta. Wnioskodawca proszony jest o pisemną deklarację co do dalszego postępowania wynikającego ze złożonego wniosku.

20. W przypadku rezygnacji z badań diagnostycznych wymagana jest pisemna deklaracja wnioskodawcy.

21. Wszyscy klienci poradni maja zapewnioną dyskrecję, poczucie bezpieczeństwa, poszanowanie godności.

22. W przypadkach problemowych decyzję dotyczącą przyjmowania klientów podejmuje dyrektor poradni.