ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ POMOCY:

 • Dzieci, które mają trudności w nauce;
 • Dzieci i młodzież sprawiająca trudności wychowawcze;
 • Dzieci i młodzież niepełnosprawną;
 • Uczniów zdolnych;
 • Uczniów szukających porad w sprawie wyboru szkoły i zawodu;
 • Rodziców i nauczycieli, którzy napotykają trudności w pracy wychowawczej.

POMOC UDZIELANA DZIECIOM, MŁODZIEŻY, WYCHOWAWCOM I RODZICOM OBEJMUJE:

 • Interwencję nakierowaną na możliwie wczesne wykrycie u dzieci zaburzeń rozwojowych oraz podejmowanie działań korekcyjno – kompensacyjnych;
 • Diagnozowanie przyczyn i trudności w nauce i niepowodzeń w szkole;
 • Diagnozowanie i wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych;
 • Specjalistyczne oddziaływania korekcyjne i terapeutyczne;
 • Pracę o charakterze korekcyjnym i terapeutycznym w oparciu o wszechstronną diagnozę możliwości rozwojowych dziecka, jego poziom rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz struktury osobowości;
 • Programy działań z zakresu problematyki dotyczącej promocji zdrowia fizycznego, psychicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom, agresji, nieprzystosowaniu społecznemu, zaburzeniom emocjonalnym;
 • Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;
 • Wspieranie rodziców i wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

DOSTĘPNE W PORADNI FORMY PRACY TERAPEUTYCZNEJ:

 • Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi;
 • Terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy;
 • Terapia dla dzieci i młodzieży z dysleksją;
 • Terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami w nauce oraz niepełnosprawnością intelektualną.

ZASADY I ZAKRES UDZIELANIA POMOCY:

 1. Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej :
 2. a) dzieciom i młodzieży, ich rodzicom (lub prawnym opiekunom), nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni;
  b) dzieciom nieuczęszczającym do przedszkoli, młodzieży do ukończenia 24 roku życia nieuczęszczającej do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie działania Poradni.
 3. Z pomocy poradni mogą też korzystać osoby zamieszkałe poza terenem działania Poradni, o ile zostanie zawarte w tej sprawie porozumienie pomiędzy organami prowadzącymi poradnie.
 4. Poradnia udziela pomocy nieodpłatnie a korzystanie z jej usług jest dobrowolne.
 5. Udzielanie pomocy dla dzieci i uczniów odbywa się na pisemny wniosek rodziców.
 6. Przekazywanie informacji pracownikom przedszkola/szkoły na temat dziecka/ucznia odbywa się za zgodą rodzica.