oferta
 

 

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ POMOCY:

 • Dzieci, które mają trudności w nauce;
 • Dzieci i młodzież sprawiająca trudności wychowawcze;
 • Dzieci i młodzież niepełnosprawną;
 • Uczniów zdolnych;
 • Uczniów szukających porad w sprawie wyboru szkoły i zawodu;
 • Rodziców i nauczycieli, którzy napotykają trudności w pracy wychowawczej.

 POMOC UDZIELANA DZIECIOM, MŁODZIEŻY, WYCHOWAWCOM I RODZICOM OBEJMUJE:

 • Interwencję nakierowaną na możliwie wczesne wykrycie u dzieci zaburzeń rozwojowych oraz podejmowanie działań korekcyjno – kompensacyjnych;
 • Diagnozowanie przyczyn i trudności w nauce i niepowodzeń w szkole;
 • Diagnozowanie i wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych;
 • Specjalistyczne oddziaływania korekcyjne i terapeutyczne;
 • Pracę o charakterze korekcyjnym i terapeutycznym w oparciu o wszechstronną diagnozę możliwości rozwojowych dziecka, jego poziom rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz struktury osobowości;
 • Programy działań z zakresu problematyki dotyczącej promocji zdrowia fizycznego, psychicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom, agresji, nieprzystosowaniu społecznemu, zaburzeniom emocjonalnym;
 • Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;
 • Wspieranie rodziców i wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

DOSTĘPNE W PORADNI FORMY PRACY TERAPEUTYCZNEJ:

 • Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi;
 • Terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy;
 • Terapia dla dzieci i młodzieży z dysleksją;
 • Terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami w nauce oraz niepełnosprawnością intelektualną.

 

OFERTA POMOCY

ZASADY I ZAKRES UDZIELANIA POMOCY:

1. Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej :

a) dzieciom i młodzieży, ich rodzicom (lub prawnym opiekunom), nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni;
b) dzieciom nieuczęszczającym do przedszkoli, młodzieży do ukończenia 24 roku życia nieuczęszczającej do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie działania Poradni.

3. Z pomocy poradni mogą też korzystać osoby zamieszkałe poza terenem działania Poradni, o ile zostanie zawarte w tej sprawie porozumienie pomiędzy organami prowadzącymi poradnie.

4. Poradnia udziela pomocy nieodpłatnie a korzystanie z jej usług jest dobrowolne.

5. Udzielanie pomocy dla dzieci i uczniów odbywa się na pisemny wniosek rodziców.

6. Przekazywanie informacji pracownikom przedszkola/szkoły na temat dziecka/ucznia odbywa się za zgodą rodzica.

 

WYDAWANIE OPINII

1. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka lub na wniosek pełnoletniego ucznia.

2. Opinie wydaje się w sprawach:

a) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;
b) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
c) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
d) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
e) zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego;
f) udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
g) przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
h) przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;
i) przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;
j) spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego/obowiązku szkolnego /obowiązku nauki poza szkołą;
k) pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu lub w szkole;
l) innych, określonych w obowiązujących przepisach.

3. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich wykonanych w innych instytucjach, a w przypadku ucznia lub dziecka opinię wychowawcy szkoły lub nauczyciela przedszkola.

4. Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, osoba składająca wniosek, powinna przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

5. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

 

WYDAWANIE ORZECZEŃ

1. W Poradni działa zespół orzekający, który wydaje na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia:

a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnej ruchowo, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, oraz zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
b) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
c) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
d) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

2. W przypadku dzieci i uczniów z zaburzeniami sensorycznymi (wzrok, słuch) oraz z autyzmem diagnozę oraz wydawanie orzeczeń następuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lesznie, ul. B. Chrobrego 15.

 WSPÓŁPRACA Z PRZEDSZKOLAMI, SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI

1. Działania na terenie placówek oświatowych odbywają się na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki skierowany do dyrektora poradni. Wniosek może dotyczyć działań w zakresie:

a) prowadzenie zajęć obserwacyjno-diagnostycznych,

b) prowadzenie badań przesiewowych,

c) prowadzenie spotkań i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

d) prowadzenie spotkań i warsztatów dla młodzieży.

e) udział w posiedzeniach Zespołów do spraw Specjalnych Potrzeb Uczniów, konsultacje przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających.

f)poradnictwo

g)konsultacje
 
h)dyżury doradczo-konsultacyjne w placówkach

 

2. Dyrektor Poradni zapewnia udział specjalistów w miarę możliwości oraz posiadania środków finansowych na dojazd.

3. Nauczyciele (szczególnie koordynatorzy Zespołów do spraw SPE) mogą korzystać z konsultacji telefonicznych lub osobistych w sprawach uczniów z pracownikami poradni.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna     
Plac Zamkowy 2
    
      64-130 Rydzyna     
tel.
655 38 00 55     
e-mail:
powiatowapppleszno@onet.pl     

 

projekt i wykonanie IMAGO